منسوجات صنعتي

کاتالوگها

منسوجات صنعتي:

منسوجات صنعتي

منسوجات با ساختارآروماتیك با كاربردهای خاص صنعتی و پوششهای محافظ

منسوجات پیشرفته برای مصارف خاص صنعتی

انعكاس دهنده نور خورشید و حفاظت نور ماورائ بنفش

پارچه ها و منسوجات چند لایه با كاربردهای خاص صنعتی و پوششی

منسوجات تكمیلی با نانوتكنولوژی

منسوجات ضد باكتری

فومهای صنعتی

یكی از بخشهای مهم در صنایع نساجی ، بخش نساجی صنعتی می باشد.این بخش با توجه به رشد روزافزون در تنوع و كاربردها و همچنین اندازه بازار ،مورد توجه خاص قرار دارد.بیش از 20 سال تجربه و فعالیت در بخشهای مختلف این صنعت، همكاری با شركتهای معتبر جهانی و پیشرو در این حوزه ، گروهی را فراهم آورده كه میتواند زمینه ساز توسعه همكاریها با كلیه ذینفعان اعم از صنایع و مصرف كنندگان در این بخش باشد.